Kaluston
vuokraus­ehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaluston vuokralleantajan (jäljempänä ”Vuokranantaja”) ja kaluston vuokralle ottajan (jäljempänä ”Vuokraajan”) välillä, ellei osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on sovitusti noudettavissa vuokranantajan toimipisteestä tai jolloin se kuljetetaan asiakkaalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan sovitusti vuokranantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edelle mainitut nouto/toimitus- ja palautuspäivät. Kaluston kuljetuskustannukset veloitetaan erikseen, ellei osapuolten kanssa ole toisin sovittu.

3. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on vuokranantajan ja vuokraajan sopima kalusto varusteineen ja lisälaitteineen. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneen polttoaine, voiteluaineet eikä päivittäinen huolto, ellei näistä ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokraaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessa tarkistamaan laitteen kunto, mikäli on aihetta huomautuksiin, vuokraajan on tehtävä ilmoitus välittömästi vuokranantajalle.

4. Vuokrakaluston käyttö

Vuokraajan pitää tutustua kaluston turva- ja käyttöohjeisiin. Vuokraajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja huolehtia kaluston puhdistuksesta käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokraaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman vuokraajan antamaa suostumusta. Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän, mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorokäytöstä. Mikäli kalustoa käytetään kaksi- tai kolmivuorotyössä, vuokraajan tulee maksaa tällaisesta käytöstä erikseen sovitun hinnan mukaan.

5. Vuokrakaluston palautus

Vuokraajan tulee palauttaa vuokrakalusto vuokraajalle välittömästi sovitun vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on alkanut, ellei muuta ole sovittu.

6. Vuokraajan vastuu

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakaluston huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen todellisen arvon mukaan. Vuokraaja sitoutuu täyteen korvaukseen kalustolle koituneesta katoamisesta tai vahingosta siinäkin tapauksessa, että kolmas osapuoli varastamalla, rikkomalla tai muutoin vahingoittaa kalustoa. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokrakaluston puhdistuskulut erikseen.

7. Vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokranantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokranottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokranantaja ei vastaa kaluston yhteensopivuudesta vuokraajan oman kaluston kanssa.

8. Vakuutukset

Vuokrakalusto ei ole vuokranantajan toimesta vakuutettu. Vuokraaja vastaa tarvittaessa kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

9. Sopimusrikkomus

Mikäli vuokraaja laiminlyö vuokran maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, vuokranantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokranantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

10. Ylivoimainen este

Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä (kuten konerikko, luonnonvoimat, tulipalo) johtunutta sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutuvaa vahinkoa.

11. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelulla ei yksimielisyyttä voida saavuttaa, ratkaistaan asia vuokralle antajan kotipaikan käräjäoikeudessa..

Lisäehdot

13. Laskutamme 1 viikon välein.

Maksuehto 14 pv ja viivästyskorko korkolain mukaan kuluttajille 9,5 %.

 

14. Pidätämme oikeuden hinnanmuutosiin.